Algemene voorwaarden

Bij afwezigheid van een speciale schriftelijke overeenkomst en alleen in de mate van de daarin beschreven uitzondering, worden alle leveringen, aanbiedingen, werkopdrachten en overeenkomsten uitgevoerd volgens de hierna vermelde algemene voorwaarden. 

Deze algemene voorwaarden, op of in bijlage van briefpapier, offertes, facturen of op om het even welk ander document gedrukt, worden als geschreven aanzien en in hun geheel aanvaard door diegene die ze zonder verzet in ontvangst neemt. 

Onderhavige Algemene Voorwaarden hebben voorrang op deze van de koper, behoudens uitdrukkelijke aanvaarding van de leverancier.  De eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen.

Onder de termen ‘opdrachtgever’ en ‘de koper’ wordt verstaan degene die het order, resp. de bestelling plaatst; onder de term ‘leverancier’ wordt verstaan degene die het order of de bestelling aanvaardt; onder de term ‘goederen’ wordt verstaan het (de) door de leverancier te leveren of geleverde afgewerkt product(en) en/of dienst(en), gevraagd resp. besteld door de opdrachtgever of de koper.

Art. 1     Alle offertes van de leverancier zijn vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een order. Een overeenkomst komt slechts tot stand zodra een order wordt aanvaard door de leverancier. Een offerte is slechts geldig voor een welbepaalde opdracht/levering en geldt dus niet automatisch voor eventuele volgende opdrachten/leveringen.

Art. 2     Ingeval van annulatie van het order of de bestelling is de opdrachtgever, resp. de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 25%  van de waarde van het order of de bestelling.

Art. 3     De leveringstermijnen worden enkel verstrekt ten titel van inlichting.  Leveringen die later uitgevoerd worden dan de vooropgestelde datum, doch binnen een redelijke termijn, blijven van kracht, zonder dat de opdrachtgever of de koper het recht heeft deze te annuleren, de goederen te weigeren of een eis tot schadevergoeding in te stellen.  Ingeval van overmacht wordt de opgegeven levertijd zo mogelijk opgeschort tot na het einde daarvan.  Indien deze periode van overmacht langer dan 90 dagen duurt, hebben beide partijen het recht deze overeenkomst eenzijdig te verbreken.

Art. 4     Het risico op de verkochte goederen gaat over op de opdrachtgever/koper op het moment van de levering. De goederen reizen op risico van de opdrachtgever, resp. de koper.

Art. 5     Tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen zijn leverings-, installatie- en inbedrijfstellings werkzaamheden niet in de prijs inbegrepen.

Art. 6     Alle facturen zijn betaalbaar op 30 dagen na factuurdatum.  Bij gebreke aan betaling van één of meer facturen op de vervaldag zal van rechtswege en zonder aanmaning een schadevergoeding toegepast worden gelijk aan 10% van alle openstaande vorderingen met een minimum van € 75,00.

Bovendien zal van rechtswege en zonder aanmaning vanaf de vervaldag een intrest verschuldigd zijn gelijk aan 1% per maand.

Art. 7     Iedere klacht nopens zichtbare gebreken dient uiterlijk binnen de acht dagen na levering per aangetekende brief aan de leverancier te worden meegedeeld.   Indien de leverancier vanwege de opdrachtgever of de koper binnen de acht dagen geen klacht terzake heeft ontvangen, heeft dit tot gevolg dat de opdrachtgever, resp. de koper de geleverde goederen volledig en in hun geheel heeft aanvaard. Bij eventuele klacht of protest wordt men verzocht de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

Art. 8     Het gedeeltelijk gebruiken van de geleverde goederen heeft eveneens de aanvaarding van de goederen in hun geheel tot gevolg.

Art. 9     De vrijwaringplicht van de leverancier met betrekking tot gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van de fabrikant van de goederen. De aansprakelijkheid van de leverancier is beperkt tot de directe schade en zal nooit aanleiding geven tot een vergoeding groter dan het door de leverancier gefactureerde bedrag gedurende de drie maanden voorafgaand aan het schadegeval. De leverancier kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor risico’ die inherent zijn aan software-ontwikkeling en waar de leverancier geen controle over heeft (zoals bugs). De verbintenissen van de leverancier maken steeds een middelenverbintenis uit en geen resultaatsverbintenis.

Art. 10   Indien door de leverancier of door de fabrikant van de goederen wordt vastgesteld dat een gebrek ontstaan is door ondeskundig gebruik van de koper, zal geen aanspraak kunnen gemaakt worden op de waarborg. 

Art. 11   De geleverde goederen blijven eigendom van de leverancier tot aan de algehele betaling ervan door de koper. Het is de koper uitdrukkelijk verboden de goederen te verkopen, te verpanden of erover te beschikken op welke wijze dan ook, vóór de volledig betaling van de prijs, op straffe van vervolging bij toepassing van art. 491 S.W.

Art. 12   De leverancier blijft integraal eigenaar van alle systemen, programma’s en documentatie welke uit de overeenkomst resulteren.

Het is de opdrachtgever of koper verboden om enige kennis nopens het project over te dragen of hoe dan ook ten dienste te stellen van andere personen of vennootschappen en hij verbindt er zich toe in het algemeen strikte geheimhouding te bewaren betreffende alle gegevens waarvan hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst kennis krijgt.

Bij het einde van de overeenkomst verbinden beide partijen er zich toe om ten aanzien van de andere partij alle discretie in acht te zullen nemen in verband met vertrouwelijke informatie alsook de eigendomsrechten van de andere partij te respecteren.

Elke inbreuk van dit artikel kan aanleiding geven tot strafrechtelijke vervolging en/of een vordering op basis van art. 1382 B.W.

Art. 13   Iedere zaak wordt beschouwd als zijnde afgehandeld te Gent.  Uitsluitend de Hoven en Rechtbanken te Gent  zijn bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen. Het Belgische recht is exclusief van toepassing.